Aukcja na oddanie do użytkowania - dysponowania osobom fizycznym miejsc pod budowę grobów murowanych na cmentarzach komunalnych w Krakowie

23 stycznia 2024

GMINA MIEJSKA KRAKÓW - ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH w KRAKOWIE
ogłasza AUKCJĘ

na oddanie do użytkowania - dysponowania osobom fizycznym miejsc pod budowę grobów murowanych na cmentarzach komunalnych w Krakowie:

na Cmentarzu Rakowickim: 10 miejsc
na Cmentarzu Podgórskim: 4 miejsca
na Cmentarzu Grębałów: 5 miejsc

Szczegółowa lokalizacja miejsc oraz jednostkowa cena wywoławcza przedstawia się następująco:

NOWA CZĘŚĆ CMENTARZA RAKOWICKIEGO:
miejsca pod pojedyncze groby murowane o łącznej powierzchni 2,94 m 2

 1. Kwatera CXV, rząd II, miejsce nr 12 cena wywoławcza: 15.982 zł
 2. Kwatera CXV, rząd II, miejsce nr 13 cena wywoławcza: 15.982 zł
 3. Kwatera CXV, rząd II, miejsce nr 18 cena wywoławcza: 15.982 zł
 4. Kwatera CXV, rząd II, miejsce nr 19 cena wywoławcza: 15.982 zł
 5. Kwatera CXV, rząd II, miejsce nr 20 cena wywoławcza: 15.982 zł
 6. Kwatera CXV, rząd III, miejsce nr 5 cena wywoławcza: 15.982 zł
 7. Kwatera CXV, rząd III, miejsce nr 6 cena wywoławcza: 15.982 zł
 8. Kwatera CXV, rząd III, miejsce nr 7 cena wywoławcza: 15.982 zł
 9. Kwatera CXV, rząd III, miejsce nr 8 cena wywoławcza: 15.982 zł
 10. Kwatera CXV, rząd III, miejsce nr 9 cena wywoławcza: 15.982 zł

CMENTARZ PODGÓRSKI:
miejsca pod pojedyncze groby murowane o łącznej powierzchni 2,94 m 2

 1. Kwatera XXXVIII a, rząd VI, miejsce nr 8 cena wywoławcza: 15.982 zł
 2. Kwatera XXXVIII a, rząd V, miejsce nr 2 cena wywoławcza: 15.982 zł
 3. Kwatera XXXVIII a, rząd V, miejsce nr 3 cena wywoławcza: 15.982 zł
 4. Kwatera XXXVIII a, rząd V, miejsce nr 4 cena wywoławcza: 15.982 zł

CMENTARZ GRĘBAŁÓW:
miejsca pod pojedyncze groby murowane o łącznej powierzchni 2,94 m 2

 1. Kwatera CXXXIX a, rząd płn.-zach. I, miejsce nr 1 cena wywoławcza: 7.991 zł
 2. Kwatera CXXXIX a, rząd płn.-zach. I, miejsce nr 2 cena wywoławcza: 7.991 zł
 3. Kwatera CXXXIX a, rząd płn.-zach. II, miejsce nr 4 cena wywoławcza: 7.991 zł
 4. Kwatera CXXXIX a, rząd płn.-zach. II, miejsce nr 5 cena wywoławcza: 7.991 zł
 5. Kwatera CXXXIX a, rząd płn.-zach. II, miejsce nr 6 cena wywoławcza: 7.991 zł

Aukcja odbędzie się dnia 7 lutego 2024 r. o godzinie 13.00 w budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych – Biuro Obsługi Cmentarza Prądnik Czerwony, ul. Powstańców 48 w Krakowie.

Osoby przystępujące do aukcji winy legitymować się ważnym dokumentem tożsamości.

W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne, które do dnia 6 lutego 2024 r. do godziny 9.00 w kasie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26:

- złożą oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami aukcji, wzorem umowy i stanem przedmiotu aukcji oraz złożą oświadczenie o braku nabycia uprzednio miejsca pod budowę grobu murowanego lub piwnicy grobu murowanego na cmentarzach komunalnych
w Krakowie w drodze aukcji/przetargu.

- do dnia 6 lutego 2024 r. do godziny 9.00 wpłacą wadium w pełnej wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych).

Wadium można wpłacać:

1/ gotówką, poprzez wpłatę dokonaną w kasie Zarządu Cmentarzy Komunalnych
w Krakowie w siedzibie przy ul. Rakowickiej 26,

2/ przelewem na rachunek bankowy organizatora aukcji:

Bank PKO Bank Polski S.A 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516.
nie później jednak niż do dnia 6 lutego 2024 r.

O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty wadium decyduje data zaksięgowania środków finansowych na rachunku bankowym Organizatora. Oferent dokonujący wpłaty na rachunek bankowy lub przelewu środków finansowych tytułem wadium, winien wpisać lokalizację miejsca, na którą składa wadium oraz numer porządkowy miejsca zgodnie z ogłoszeniem o aukcji.

Jedna osoba fizyczna może brać udział w licytacji kilku miejsc, po uprzednim podaniu ich lokalizacji i wpłaceniu wielokrotności wadium - dla każdego miejsca odrębnie, jednakże po udzieleniu przebicia co do któregokolwiek z licytowanych miejsc dalsze licytowanie przez tę osobę pozostałych miejsc nie zostanie przyjęte. Jednorazowe postąpienie (przebicie ceny) nie może być niższe niż 500 zł (pięćset złotych).

Wylicytowanie miejsca pod budowę grobu murowanego daje uprawnienie do zawarcia w terminie 7 dni od daty licytacji umowy na użytkowanie minimum przez 50 lat gruntu pod grób murowany po wniesieniu aktualnie obowiązującej w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych opłaty w kwocie:

7.991,00 zł (siedem tysięcy, dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) tytułem zagwarantowania użytkowania gruntu pod grób murowany na okres 50 lat lub:

14.000 zł (czternaście tysięcy złotych) tytułem zagwarantowania użytkowania gruntu pod grób murowany na okres 99 lat.

Nabyte w wyniku zawarcia umowy prawo nabycia i użytkowania gruntu pod grób murowany nie może zostać przeniesione na rzecz osób trzecich (obcych) przez okres 5 lat od dnia zawarcia tej umowy.

Osobom, które nie nabyły miejsca w drodze aukcji, wadium zostanie zwrócone.

Wadium nie podlega zwrotowi osobom, które aukcję wygrały i nie przystąpiły do podpisania umowy użytkowania gruntu pod grób murowany w terminie 7 dni od daty aukcji.

Organizator przetargu może odstąpić od aukcji bez podania przyczyny najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed datą aukcji (w całości lub na poszczególne miejsca).

Zasady aukcji zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, oraz Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ul. Rakowicka 26, Wapienna 13, ul. Powstańców 48 i ul. Darwina 1g oraz na stronie internetowej Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie https://www.zck-krakow.pl/ oraz BIP- ZCK.
W siedzibie organizatora i na wskazanej stronie internetowej udostępniony zostanie regulamin aukcji i wzór umowy.

Pracownicy organizatora w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14. 30 wskazują w terenie miejsca przeznaczone do aukcji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.

Rejon Rakowice:12/ 619 99 61,12/ 619 99 19, 12/619 99 11, 12 /619 99 12,

Rejon Podgórze: 12/ 656 25 23, 12/ 656 17 25

Cmentarz Grębałów: 12/ 640 51 20, 12/645 44 34, 12 /645 31 14


ZAŁĄCZNIKI