Kolejne inwestycje na krakowskich cmentarzach komunalnych

21 października 2022

Miasto dysponuje 13 nekropoliami o łącznej powierzchni 135 ha. To rozległa infrastruktura, która wymaga systematycznej dbałości i zwiększonych nakładów. Z każdym rokiem na krakowskich nekropoliach komunalnych prowadzonych jest coraz więcej inwestycji oraz remontów i konserwacji infrastruktury cmentarnej. Również i na ten rok miasto zarezerwowało na cmentarnictwo rekordowe środki.

W 2021 roku środki na remonty i konserwacje zostały znacząco zwiększone – wydatkowano niemal 2 mln zł. W 2022 roku poziom finansowania na wykonywanie remontów i konserwacji infrastruktury został utrzymany. Na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę 1,8 mln zł. Natomiast pula środków na zadania inwestycyjne w 2022 roku to blisko 2 mln zł.

Remonty i konserwacje infrastruktury cmentarnej

W ramach zwiększonych nakładów finansowych, w 2022 roku wynoszących 1,8 mln zł, Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zrealizował szereg zadań, z których część została już zakończona, a część jeszcze trwa:

 • opracowanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowego budynku na cmentarzu Rakowickim przy ul. Rakowickiej 26,
 • remont nawierzchni alejki głównej na cmentarzu Bronowice – mając na uwadze zły stan techniczny nawierzchni, zawarto umowę na wykonanie remontu alejki z jej odwodnieniem – od bramy głównej, znajdującej się przy ulicy Pasternik, do ulicy Na Polach; obok zasadniczych robót związanych z remontem alejek umowa obejmuje również m.in.: dostawę i montaż dwóch stalowych stojaków na grabki i konewki, wykonanie schodów betonowych i palisady wraz z utwardzeniem wokół zdroju z kostki brukowej;
 • wykonanie prac konserwatorskich w domu przedpogrzebowym na cmentarzu Rakowickim; umowa obejmie wykonanie konserwacji całego pomieszczenia domu: ścian, posadzki, stolarki okiennej, boazerii, metaloplastyki mosiężnych lamp oświetleniowych, podtynkowego umieszczenia instalacji elektrycznej;
 • modernizacja i poszerzenie o kolejną kwaterę do pochowań ziemnych nowej Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim przy ul. Prandoty; w tym celu zawarto umowę na zmianę sposobu zagospodarowania terenu poprzez poszerzenie terenu utwardzonego, ustawienie ławek oraz wprowadzenie dodatkowej zieleni;
 • remont nawierzchni porfirowej na części alei głównej cmentarza Rakowickiego;
 • remont nawierzchni alejek na cmentarzu Grębałów, w tym wykonanie nowej nawierzchni z kostki na jednej alejce oraz uzupełnienie znacznych ubytków na jednej
  z głównych asfaltobetonowych alei;
 • wymiana kotłów c.o. w budynku przy ul. Powstańców 48 – obecne kotły ze względu na ich wiek (25 lat) wymagały wymiany;
 • remont kwatery z I wojny światowej na cmentarzu Podgórskim (dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 220 000 zł oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w wysokości 100 000 zł).

Inwestycje – bezpieczeństwo sanitarne i nowe miejsca pochówku

W 2022 r. Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie realizuje następujące inwestycje:

 • Kontynuacja prac w zakresie poszerzenia cmentarza Prądnik Czerwony – Batowice II wraz z doposażeniem istniejącego poszerzenia (po północnej stronie ul. Powstańców). W ramach umowy, która została już podpisana, w latach 2021–2022 przeprowadzone zostaną wyburzenia, niwelacja terenu, prace elektryczne i prace porządkowe; istniejące poszerzenie zostanie wyposażone w oświetlenie, naprawione zostaną alejki. Obecnie toczy się postępowanie przetargowe na wyposażenie I etapu poszerzenia w małą architekturę (ławki, kosze), wykonanie furtki w ogrodzeniu wraz z dojściem, remont bram wejściowych oraz kontynuację robót elektrycznych.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania nieużytkowanej części cmentarza Prokocim – w tym wykonanie alejek, kanalizacji opadowej, kwater grzebalnych, wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz budowa kolumbariów – wraz z modernizacją dotychczasowej części cmentarza w zakresie nawierzchni alejek i odwodnienia. Koszt wykonania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami wyniósł 99 630 zł brutto.

Powyższe zadania inwestycyjne są kluczowe dla bezpieczeństwa sanitarnego Krakowa i zapewnienia miejsc pochówku. W latach 2019–2022 nastąpił znaczący progres, jeżeli chodzi o realizację inwestycji cmentarnych. W tym okresie oddano do użytku 580 nisz urnowych w kolumbariach – 340 na cmentarzu Rakowickim (2020 r.) oraz 240 na cmentarzu Prądnik Czerwony (2021 r.). Kolumbarium na cmentarzu Rakowickim było pierwszym tego typu obiektem wybudowanym przez miasto od 2008 r. W ciągu ostatnich trzech lat przygotowano też 610 nowych miejsc grzebalnych (w okresie 2008–2018 było to 580). Dodatkowo 1,5 tys. miejsc grzebalnych oraz 600 miejsc w kolumbariach powstało w wyniku oddania do użytku w grudniu 2020 r. cmentarza w Podgórkach Tynieckich.

Inne tegoroczne inwestycje realizowane przez ZCK to:

 • modernizacja nawierzchni trzech alejek na cmentarzu Rakowickim za łączną kwotę około 248 tys. zł, zawarto już umowę na jej wykonanie;
 • rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego oraz systemu przeciwpożarowego na terenie największych cmentarzy komunalnych; w ramach zadania pn.: „Budowa monitoringu wizyjnego na terenie cmentarza Rakowickiego” w wyniku kolejnego postępowania wyłoniony został wykonawca za kwotę 78 012,75 zł; w przypadku zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego oraz systemu przeciwpożarowego na cmentarzu komunalnym w Krakowie” dla cmentarza Batowice wykonano inwentaryzację istniejącej infrastruktury celem określenia koniecznego zakresu modernizacji. Przygotowywane są postępowania na wyłonienie wykonawców w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych.