Podstawa prawna

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609)

2.Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn.: Dz. U z 2024 r. poz. 576)

3.Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2337

4.Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r.o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. z 2018 r. poz. 2529)

5.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm).

6.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. 1336 ze zm)

7.Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 840)

8.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r., Nr 52, poz. 315)

9.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r., Nr 48, poz. 284)

10.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. poz.2734)

11.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2023r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. poz. 2733)

12.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1910)

13.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. poz. 585)

13a.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. poz. 511)

14.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych w przypadku, których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. z 2001 r., Nr 152, poz. 1742)

15.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r., Nr 249, poz. 1866)

16.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. z 2001 r., Nr 90, poz. 1013 z późn. zm.)

17.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. o sposobie przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z 2011 r., Nr 75, poz. 405)

18. Uchwała Nr XVI/190/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie zawierania porozumień dotyczących wykorzystania środków przyznawanych na utrzymanie oraz remonty cmentarzy i grobów wojennych położonych na terenie miasta Krakowa oraz udzielenia pełnomocnictwa Prezydentowi Miasta Krakowa

19.Uchwała nr CXIX/1287/06 Rady Miasta Krakowa z 25 października 2006 r. w sprawie zasad przydziału wolnych miejsc do pochowania w grobach ziemnych na Cmentarzu Rakowickim, pozyskanych w wyniku inwentaryzacji (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 38, poz. 219)

20.Uchwała Nr VIII/68/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad przydziału wolnych miejsc do pochowania w grobach ziemnych na Cmentarzu Podgórskim, pozyskanych w wyniku inwentaryzacji. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2011 r., Nr 132, poz. 1103)

21. Uchwała nr XLV/1204/20 Rada Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r. w sprawie likwidacji w celu przekształcenia zakładu budżetowego- Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 26 oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie” i nadania statutu jednostce (tekst jedn. Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego z 2023r. poz. 4152)

22. Uchwała Nr XLI/1096/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Krakowie (tekst jedn. Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego z 2024r. poz.2928)

23. Zarządzenie nr 3029/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie i korzystanie z obiektów i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie (Dz. Urzędowy Województwa Małopolskiego poz.7308)

23a. Obwieszczenie Nr 884/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 3029/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie i korzystanie z obiektów i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2023 poz. 3361)

24. Uchwała nr XLVIII/1304/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie założenia cmentarza komunalnego Podgórki Tynieckie w Krakowie (Dz. Urzędowy Województwa Małopolskiego poz.7321)

25. Zarządzenie Nr 1418/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zasad oddawania do użytkowania – dysponowania osobom fizycznym w trybie aukcji oraz do bieżącego pochowania piwnic grobów murowanych na cmentarzach komunalnych w Krakowie oraz przyjęcia regulaminu aukcji.

26. Zarządzenie Nr 1439/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zasad organizacji i przeprowadzania aukcji na oddawanie do użytkowania – dysponowania osobom fizycznym przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie nisz urnowych na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie, ustalenia ceny wywoławczej oraz przyjęcia regulaminu aukcji.

27. Zarządzenie Nr 1608/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zasad organizacji i przeprowadzania aukcji na oddawanie do użytkowania – dysponowania osobom fizycznym przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie miejsc na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie pod budowę grobów murowanych, ustalenia ceny wywoławczej oraz przyjęcia regulaminu aukcji.

28. Zarządzenie Nr 1613/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wydzierżawianych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopol. poz. 3577).