ZCK Kraków - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

BIP Szanujemy zmarłych, cenimy czas żywych

ZCK 14 - Opłata prolongacyjna

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 • W przypadku grobu ziemnego czasowego:
  • dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa z osobami pochowanymi,
  • dowód tożsamości.
 • W przypadku grobu murowanego i niszy urnowej – dowód tożsamości i kopia umowy.

Informacje na temat opłat

Wszelkie opłaty pobierane są zgodnie z obowiązującym cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszej procedury.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.

Forma załatwienia

Wystawienie imiennej faktury wpłaty gwarantującej nienaruszalność grobu ziemnego czasowego, przedłużającej użytkowanie gruntu pod grób murowany lub użytkowanie niszy urnowej na następny okres.

Przewidywany termin załatwienia

Niezwłocznie.
W przypadku wniosku składanego pisemnie – do 30 dni od dnia wpływu pisma.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXVII/189/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych (Gazeta Urzędowa Miasta Krakowa z 1999 r., Nr 2, poz. 4 z późn. zm.).

Dostępność procedury

Procedura jest dostępna:

 • w Biurach Obsługi Klienta w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych,
 • na stronie internetowej ZCK (www.zck-krakow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).

Uwagi

 • Informacje o upływie terminu opłaty prolongacyjnej:
  • mogą być przesyłane do dysponentów grobów przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych – w miarę rozbudowywania bazy komputerowej,,/li>
  • są zamieszczane w „Dzienniku Polskim” oraz wywieszane każdorazowo na tablicach ogłoszeń na terenie wszystkich cmentarzy komunalnych.
 • Osobą uprawnioną do wniesienia opłaty prolongacyjnej jest dotychczasowy dysponent grobu. Dopuszcza się wnoszenie opłaty przez inne osoby:
  • w przypadku śmierci dysponenta, niemożności ustalenia jego miejsca pobytu lub braku zainteresowania z jego strony wniesieniem tej opłaty. Przez fakt wniesienia opłaty osoba ta nie nabywa jednak prawa do dysponowania grobem, co zostaje zaznaczone na wystawionej fakturze.
  • przy opłacie prolongacyjnej za użytkowanie grobu murowanego i niszy urnowej również na okoliczność pochowania lub w innych uzasadnionych przypadkach.
 • Opłata wnoszona po upływie 12 miesięcy od wygaśnięcia nienaruszalności grobu ziemnego czasowego (terminu wniesienia opłaty prolongacyjnej) jest opłatą zaległą, na której przyjęcie wymagana jest zgoda Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych. Opłata przyjmowana jest w wysokości obowiązującej w dniu jej uiszczania.
 • Dysponentem grobu ziemnego czasowego jest osoba wymieniona w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r., Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) – tzn.: małżonek(-ka) osoby zmarłej, jej krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia – która uiściła obowiązujące opłaty.
 • Nieuiszczenie opłaty prolongacyjnej we wskazanym terminie, po upływie 20 lat od daty ostatniego pochówku, powoduje, że grób przechodzi do dyspozycji Gminy Miejskiej Kraków.

Kontakt z nami

Na skróty

Adres
ul.Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Telefon: 12 619-99-00
Fax: 12 619-99-90

e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl
http://www.zck-krakow.pl