ZCK Kraków - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

BIP Szanujemy zmarłych, cenimy czas żywych

ZCK 6 - Budowa grobu murowanego

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 • Wniosek o wyrażenie zgody na wybudowanie grobu murowanego.
 • W przypadku budowy grobu murowanego w istniejącym grobie ziemnym, dysponent grobu ziemnego, powinien złożyć wniosek zawierający w szczególności: dane wnioskodawcy, lokalizację grobu oraz dane osoby pochowanej w grobie.

Informacje na temat opłat

Wszelkie opłaty pobierane są zgodnie z obowiązującym cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszej procedury.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

W przypadku, gdy grób znajduje się w:

 • strefie zabytkowej – decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków,
 • bliskiej odległości od drzewa - ekspertyza dendrologiczna.

Forma załatwienia

Pismo o:

 • wyrażeniu zgody na budowę grobu wraz z określeniem zakresu prac (w przypadku, gdy grób znajduje się w strefie zabytkowej należy przedłożyć szczegółowy zakres prac lub projekt nawierzchni – 2 egz.),
 • odmowie wyrażenia zgody wraz z uzasadnieniem.

Przewidywany termin załatwienia

 • Do 30 dni od przeprowadzonego badania terenowego stwierdzającego możliwość budowy grobu murowanego w istniejącym grobie ziemnym.
 • W przypadku obowiązku uzyskania decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków zatwierdzającej projekt, termin załatwienia sprawy ulega wydłużeniu o czas od przesłania wniosku przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych do wydania decyzji przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

 • Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.
 • § 2 pkt 2 i §10 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r., Nr 48, poz. 284).
 • § 2 ust. 1 i 2 oraz § 5 - 8 uchwały Nr XXVII/189/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych (Gazeta Urzędowa Miasta Krakowa z 1999 r., Nr 2, poz. 4, z późn. zm.).

Dostępność procedury

Procedura jest dostępna:

 • w Biurach Obsługi Klienta w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych,
 • na stronie internetowej ZCK (www.zck-krakow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).

Uwagi

 • Po uzyskaniu zgody Zarządu Cmentarzy Komunalnych na budowę następuje podpisanie umowy na udostępnienie gruntu pod budowę grobu murowanego i użytkowanie go przez 50 lat. Stronami umowy są Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych i Dysponent grobu.
 • Po zawarciu umowy dysponent wnosi opłaty za czynności formalno-prawne i terenowe – w wysokości określonej w aktualnym cenniku. Nie wnosi się opłat tylko w przypadku grobów będących w użytkowaniu wieczystym i o powierzchni wystarczającej do budowy grobu murowanego.
 • Dysponent zleca wykonanie prac zakładowi kamieniarskiemu, betoniarskiemu lub wykonuje je systemem gospodarczym. Wykonywanie robót budowlanych sposobem gospodarczym możliwe jest po uzyskaniu zgody Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych. Warunkiem jej uzyskania jest:
  • posiadanie przez wnioskodawcę lub członka najbliższej rodziny uprawnień budowlanych,
  • przedłożenie wykazu osób wykonujących budowę,
  • złożenie oświadczenia o przestrzeganiu „Zasad Prowadzenia Robót Budowlanych na Cmentarzach Komunalnych”,
  • stosowanie się do zaleceń i zarządzeń porządkowych Kierownika cmentarza lub innej uprawnionej osoby.
 • Przekazanie terenu wykonawcy grobu murowanego następuje po uprzednim wytyczeniu miejsca pod budowę - w formie pisemnej – w drodze protokołu wytyczenia, który określa:
  • imię, nazwisko i adres wykonawcy,
  • imię i nazwisko zleceniodawcy oraz numer umowy dotyczącej budowy grobu murowanego,
  • lokalizację miejsca robót: cmentarz, kwatera, rząd itp.,
  • rodzaj prowadzonych robót (piwnica, nawierzchnia),
  • wymiary wytyczonego miejsca (długość i szerokość),
  • ustalenia dotyczące transportu materiałów, ziemi i gruzu) rodzaj środków transportowych używanych na terenie cmentarza,
  • numer faktury, datę jej wystawienia oraz wysokość wniesionej opłaty za czynności formalno-prawne i terenowe,
  • opis stanu technicznego grobów i nagrobków znajdujących się w sąsiedztwie,
  • sposób zabezpieczenia grobów znajdujących się w sąsiedztwie oraz na trasie transportu,
  • klauzulę zobowiązującą wykonawcę do wykonania tych robót zgodnie z umową.
 • Po wybudowaniu piwnicy – zgodnie z warunkami umowy następuje zgłoszenie do inspektora nadzoru, który dokonuje odbioru częściowego. Po wykonaniu nawierzchni i zgłoszeniu tego faktu inspektorowi nadzoru – dokonuje on odbioru końcowego. Obydwa odbiory należy przeprowadzić w terminie przewidzianym w umowie na zakończenie prac związanych z budową.
 • Dysponentem grobu murowanego czasowego jest osoba, która zawarła umowę na budowę (nabycie) grobu z Zarządem Cmentarzy Komunalnych lub która nabyła prawo dysponowania grobem na podstawie dziedziczenia, umowy cywilnej, wyroku sadowego bądź dyspozycji dotychczasowego dysponenta złożonej na wypadek śmierci.

Kontakt z nami

Na skróty

Adres
ul.Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Telefon: 12 619-99-00
Fax: 12 619-99-90

e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl
http://www.zck-krakow.pl